Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. František Kočí
Ředitel
E-mail: koci@ppa.cz
Ing. Daniel Kočí
Ředitel projektu
E-mail: dan@future-forces-forum.org
Bc. Adam Drnek
Výkonný ředitel projektu
E-mail: adam@future-forces-forum.org
Logo
Email
info@ppa.cz
Website
http://www.future-forces-forum.org
Facebook
www.facebook.com/futureforcesforum
Zaměření
Motto: „Better Security = Better Future“

- Future Forces Forum (FFF) je dlouhodobý projekt na podporu zájmů českého obranného a bezpečnostního průmyslu, vědy, výzkumu a vzdělávání v oblasti obrany a bezpečnosti
- Projekt je tvořen kompilací akcí a aktivit na vysoké politické, vojenské, bezpečnostní, odborné i vědecké úrovni se širokou mezinárodní účastí
- FFF se opírá o dlouhodobou podporu a spolupráci s domácími i mezinárodními institucemi, organizacemi a agenturami
- Program FFF se primárně soustředí na prezentaci současných a budoucích potřeb ozbrojených a bezpečnostních složek na jedné straně a na prezentaci nabízených technologií a řešení ze strany průmyslu, vědy i výzkumu tak, aby vzájemná spolupráce byla co nejefektivnější
- Do výstavy a odborného programu jsou aktivně zapojeny složky AČR, Policie, HZS, ZZS, výzkumné ústavy, univerzity, a další relevantní národní i mezinárodní instituce

- The Future Forces Forum (FFF) is a long-term project to support the interests of the Czech defense and security industry, science, research and education in the field of defense and security
- The project consists of a compilation of events and activities at a high political, military, security, scientific and scientific level, with a wide international participation
- FFF relies on long-term support and cooperation with domestic and international institutions, organizations and agencies
- The FFF program focuses primarily on presenting the current and future needs of the armed forces and security forces on the one hand, and on the presentation of the technologies and solutions offered by industry, science and research so that mutual cooperation is as effective as possible
- The Czech Republic, the Police, the Fire Brigade, the Police Force, the research institutes, the universities and other relevant national and international institutions are actively involved in the exhibition and professional program
Telefon / Phone
420 277 010 666
Fax
+420 224 218 312
Ulice / Street
Opletalova 55
Město / City
Praha 1
PSC / ZIP
110 00
45798621
DIČ / VAT
CZ45798621
Kategorie
Obchodní a ostatní