Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Na Zlatě 2835/3, Praha 13
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Jaroslav Řešátko
Logo
Email
telink@telink.eu
Website
http://www.telink.eu
Zaměření
Společnost TELINK je zaměřena na dodávku komplexních služeb a řešení s vysokou přidanou hodnotou pro potřeby bezpečnostních složek a složek integrovaného záchranného systému v oblastech vývoje, stavby, provozu, logistického a legislativního zajištění bezpilotních létajících prostředků s rotujícími (drony, koptéry) a pevnými (letouny s vlastním pohonem) nosnými plochami, včetně dodávek speciální techniky (kamerové a senzorové hlavy, přepravní kontejnery) určené k výbavě těchto bezpilotních prostředků.

Součástí poskytovaných služeb je letecká škola TELINK Flight School, která zajišťuje zaškolení, certifikaci a průběžné vzdělávání obslužného technického a leteckého personálu včetně zajištění všech potřebných zkoušek a povolení pro provozování leteckých prací spojených s provozováním profesionálních služeb v oblasti bezpečnosti a leteckého snímkování.

V rámci specializovaných balíčku služeb nabízíme komerčně dostupné bezpilotní a související technologie, které jsou pro potřeby zákazníka kompletovány, vybaveny a zodolněny na klíč dle specifických požadavků na jejich využití a jsou dodávány včetně pozemního zabezpečení jak formou služby, tak formou konečného nákupu.

V rámci doplňkových aktivit se společně s našimi zákazníky podílíme na tvorbě legislativního rámce pro vývoj, výrobu a provozování bezpilotních prostředků v leteckém prostoru ČR.

V rámci spolupráce s vysokými školami a výzkumnými pracovišti se aktivně podílíme na výzkumu a vývoji v oblasti bezpilotních prostředků a souvisejících technologií zejména v oblasti ověřovacích a typových zkoušek.

TELINK is focused on the delivery of complex services and solutions with high added value for the needs of security components and components of the integrated rescue system in the fields of development, construction, operation, logistics and legislative provision of unmanned flying vehicles with rotating (drones, copters) and fixed Self-propelled) supporting surfaces, including the supply of special equipment (camera and sensor heads, shipping containers) designed to equip these unmanned vehicles.

The provided services include the TELINK Flight School, which provides training, certification and continuous training of technical and aviation personnel, including the provision of all necessary tests and permits for the operation of aerial work related to the operation of professional services in the field of safety and aerial photography.

As part of a specialized package of services, we offer commercially available unmanned and related technologies that are assembled, customized and customized for the customer's needs according to specific requirements for their use and are delivered including ground support both in the form of a service and in the form of a final purchase.

As part of our complementary activities, we jointly with our customers participate in the creation of a legislative framework for the development, production and operation of unmanned vehicles in the Czech airspace.

In cooperation with universities and research centers, we actively participate in research and development in the field of unmanned vehicles and related technologies, particularly in the field of verification and type tests.
Ulice / Street
Na Zlatě 2835/3
Město / City
Praha 13
PSC / ZIP
158 00
25110730
DIČ / VAT
CZ25110730
Kategorie
Letecká technika a její zařízení