Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Richard Sysala
CEO
Logo
Email
richard.sysala@esc-aerospace.com
Google+
https://plus.google.com/103478648403846848797/about#103478648403846848797/about
Zaměření
ESC DEFENCE nabízí celou řadu řídících systémů pro vzdušné & kosmické prostředky a payloady, od detektorů ionizujícího záření po data relays a D&A systémy. Komerční produkty zahrnují 3. generaci avioniky UAS/RPAS s autopilotem, správou trajektorie a sledováním; 4. generace avioniky GNC byla vyvinuta pro nosné rakety a ministřely, mikro-satelitní payloady a mini satelity. 5. generace představuje miniaturizovaný a vysoce spolehlivý systém, který umožňuje UAS/RPAS provádět funkce SWARMU. ESC DEFENCE vyvíjí systémy založené na revolučním ASIC navrženém pro širokou škálu měření záření ve vesmíru i na zemi. Může být nasazen jako miniaturizovaný detektor záření v systémech včasného varování. Firma ESC DEFENCE též představila svůj letecký simulátor pro UAS/RPAS - AERO/SPACE FLIGHT SIMULATOR je určen pro zkušené uživatele UAS/RPAS a zahrnuje různá letadla i pokročilé možnosti pilotáže.
Expertíza firmy ESC DEFENCE zahrnuje oblasti avioniky, autonomního softwaru, counter unnamed aerial systémy (C-UAS) i systémy navádění, navigace a řízení (GNC). ESC DEFENCE nabízí služby v inovativních výzkumných a vývojových projektech se zaměřením na modelování řetězců satelitních payloadů, jakož i cílové služby obrany proti dronům s cílem eliminovat hrozby. ESC DEFENCE též nabízí CBRN služby (lokalizace jaderného materiálu). ESC DEFENCE má v portfoliu palubní řídicí systémy kvalifikované pro činnost ve vesmíru, návrh payloadů satelitní komunikace, implementaci a testování před startem raketových nosičů.

ESC DEFENCE staví novou satelitní komunikační pozemní stanici poblíž Prahy pro monitorování vlastních satelitních payloadů (radiační orbitální monitor založený na bázi Spacepix a Milpix). ESC DEFENCE připravila několik konceptů nano- a mikro-satelitů. Tyto platformy mohou být použity pro dálkový průzkum země a zpravodajské účely.

Více informaci o ESC DEFENCE na www.esc-aerospace.com
Main Activities
ESC DEFENCE offers a product range of various On-Board Control Systems for vehicles and payloads, ranging from ionizing radiation hardened detectors to Data Relays and Sense & Avoid Systems. Commercial products include the 3rd generation of UAS/RPAS avionics with an Autopilot, Trajectory Management and Tracking functions; the 4th generation of GNC avionics has been developed for Launchers and Missiles, Micro-Satellite Instrumentation and Mini-Satellites. The 5th generation is a miniaturized and highly reliable system that enables UAS/RPAS to perform SWARM functions. ESC DEFENCE develops systems based on a revolutionary ASIC designed for a wide range of space and non-space radiation measurements payloads. It can be deployed as a miniaturized radiation detector with the capability of identifying radiation in early warning systems. ESC DEFENCE has recently presented its UAS/RPAS flight simulator. The AERO/SPACE FLIGHT SIMULATOR is targeted for expert users of UAS/RPAS and includes various aircraft and advanced options such as full autopilot. ESC DEFENCE is an expert in areas of Avionics, Autonomous Software, Counter-Unmanned Aerial Systems (C-UAS) and Guidance, Navigation & Control (GNC) systems. ESC DEFENCE offers services as a leading SME in innovative R&D projects with a focus on aerospace satellite payload chains modeling, as well as target drone defense services to eliminate the threats and to localize the radioactive waste (CBRN services). ESC DEFENCE offers also space qualified On-Board Control Systems, full design of space qualified payloads and a consultancy to satellite design, its implementation, testing and preparations for a rocket launch. ESC DEFENCE is building a new satellite Communication Ground Station, near to Prague, to monitor own satellite payloads, such as mentioned radiation detector payloads (Radiation orbital monitor based on the Spacepix and the Milpix sensors). ESC DEFENCE has prepared several concepts of nano- and micro-satellites. These platforms could be used for EO monitoring and reconnaissance. More information about ESC DEFENCE at www.esc-aerospace.com
Ulice / Street
Nám. Dr. Holého 1052/11
Město / City
Praha 8
PSC / ZIP
180 00
27378381
DIČ / VAT
CZ27378381
Kategorie
Letecká technika a její zařízení, Vývoj výcvik a opravárenství