Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Úvoz 499/56, Brno
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Filip Engelsmann
Generální ředitel / General Director
Ing. Zdeněk Buřival
Výkonný ředitel / Executive Director
Logo
Email
aura@aura.cz
Zaměření
AURA se specializuje na vývoj a dodávky informačních systémů a poradenskou činnost pro ozbrojené síly, státní správu a průmysl v oblasti vojenské logistiky, Kodifikačního systému NATO (NCS) a správy obranných standardů. AURA má partnery a zákazníky v desítkách zemí po celém světě. Mezi její hlavní činnosti patří:
• Vývoj a údržba Informačního systému logistiky (ISL), který zahrnuje všechny významné oblasti vojenské logistiky, jako správa majetku, provoz, údržba a opravy vojenské techniky a výzbroje, zabezpečení logistických služeb a zásobování vojenských útvarů na domácím území i v zahraničních misích.
• Vývoj a údržba komerčního softwaru (COTS) MC CATALOGUE pro podporu katalogizace dle standardů NCS. MC CATALOGUE je světově nejrozšířenější software pro kodifikaci NATO.
• Poskytování komplexních služeb v oblasti katalogizace materiálu a služeb dle NCS zahrnující metodickou podporu při zavedení systémů katalogizace a založení Národního kodifikačního úřadu (NCB), školení, konzultace, čištění dat, katalogizace a služby certifikované kodifikační agentury a podporu mezinárodních kurzů NCS College v Brně.
• Vývoj a údržba softwaru pro správu dokumentů a obsahu (DMS/DMS) pro obrannou standardizaci.
• Poskytování platformy Publi pro bezpečné publikování, řízenou distribuci či sdílení textových a multimediálních dokumentů v cloudovém prostředí. Publi je provozována na 10 českých univerzitách a vysokých školách.
• Výhradní zastoupení dánské firmy Bruhn NewTech, výrobce softwaru CBRN-Analysis pro vyhodnocování CBRN situace a zajištění včasného varování, v Česku a na Slovensku.
• Vývoj a údržba informačních systémů pro zpracování exekuční agendy ISSE a správu advokátní agendy Advokta. ISSE je nejrozšířenější systém tohoto typu v Česku a na Slovensku s více než 2000 uživateli.
Main Activities
AURA specialises in development and delivery of information systems and consultancy for armed forces, public administration and industry in the area of military logistics, NATO Codification System (NCS) and defence standards management. AURA has customers and partners in dozens of countries worldwide. Its main activities include: • Development and maintenance of the Logistic Information System (LIS) which covers all major areas of military logistics, such as asset management, operation maintenance and repair of military equipment and armaments, provision of logistics services and supplies to military units on domestic territory as well as in foreign missions. • Development and maintenance of COTS software MC CATALOGUE for materiel codifications according to the NCS standards. MC CATALOGUE is the most widely used software for NATO Codification in the world. • Comprehensive services in the area of materiel and services codification according to NCS, including assistance in the implementation of cataloguing systems and establishment of the National Codification Bureau (NCB), training, consulting, data cleansing, services of a certified Codification Agency and support of the international courses NCS College in Brno, Czechia. • Development and maintenance of the software for documents and content management (DMS/CMS) for defence standardisation. • Providing a safe publication platform Publi for a controlled distribution and sharing text and multimedia documents in a cloud environment. Publi system has been provided to 10 Czech universities. • Exclusive trade agency of Danish company Bruhn NewTech, a developer of the CBRN-Analysis software for the CBRN assessment and early warning, in Czechia and Slovakia. • Development and maintenance of information systems for management of Judicial Officers agenda (ISSE), and law-firm management (Advokta). ISSE is the most spread software of this type in Czechia and Slovakia with more than 2,000 users.
Fax
+420 544 508 112
Ulice / Street
Úvoz 499/56
Město / City
Brno
PSC / ZIP
602 00
46991573
DIČ / VAT
CZ46991573
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy