Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Červený Kříž 250, Jihlava
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jiří Štefl
Statuární ředitel / General Director
Logo
Email
OPTOKON@OPTOKON.COM
Zaměření
Společnost OPTOKON a.s. je předním světovým designérem a výrobcem síťových řešení z optických vláken se specializací na výrobu vojenských taktických komponentů pro použití v drsných podmínkách prostředí. Společnost OPTOKON v současnosti dodává vojenským silám více než 20 zemí vysoce kvalitní vojenské taktické komponenty s využitím unikátní technologie rozšířeného paprsku. Komponenty řady zahrnují:

- Optické konektory MIL-DTL-83526 s rozšířeným paprskem a krkem
- Hybridní optické a měděné konektory
- Taktický kabel s optickými vlákny
- Robustní převodníky médií
- Robustní přepínače pole
- Lehce odolné polní spínače / rozvaděče
- řada lehkých mobilních robustních počítačových platforem LMCP
- Robustní IP telefony
- Kabelové bubny pro různé délky kabelů, skladování a manipulaci

Mezi robustní produkty patří také zkušební zařízení; LMSR - R63 robustní gigabitový router další generace; LMSW - E33 robustní gigabitová ethernetová vrstva 2 spravovaná PoE přepínač; Robustní server bez ventilátoru LMS 41H- 2U; Série nepřerušitelných zdrojů napájení LMUPS; LMIPC - EM - 01 elektronický zrcadlový kamerový systém kamery. Detekční zařízení OPTOKON JOSS-100 je technologie založená na analýze signálů v optickém kabelu, které mění charakteristiky vibrací v oblasti. Jeden segment této technologie dokáže detekovat hluk a vibrace do 100 km. Tyto robustní optické komponenty byly navrženy a implementovány pro použití v ozbrojených silách NATO v reakci na požadavek na propojovací systém, který dokáže úspěšně seskupovat ukončení v drsném prostředí. Komponenty úspěšně prošly vojenským testováním a schválením dodavatelů jak pro země NATO (kód dodavatele: 1583G), tak pro nečlenské země NATO. Tato inovativní zařízení se používají pro mobilní příkazovou instalaci s polními sítěmi LAN pro zajištění datové komunikace na vzdálených pozorovacích stanicích, pro místní instalace v LAN v krizových situacích a pro ústředí instalace pro expediční jednotky. Zařízení plně vyhovují požadavkům STANAG 4290 a všem vojenským normám pro komponenty používané v drsných podmínkách prostředí. Kromě prokázání jedinečných a nepřekonatelných vlastností v rámci evropského nasazení vojenské taktické komponenty OPTOKON také prokázaly svůj plný operační rozsah v pouštních aplikacích v království Saúdské Arábie, ve Spojených arabských emirátech, Malajsii a Singapuru. Odolné komponenty optických vláken OPTOKON lze také nalézt uvnitř
těžké průmyslové a petrochemické, těžební a rozhlasové optické sítě. České a malajské kalibrační laboratoře OPTOKON nabízejí akreditované kalibrační služby. OPTOKON je významným lídrem v nové profesní sekci Asociace obranného průmyslu „C4 / digitalizace bojiště“. C4 / digitalizace bojiště spolu s taktickými systémy pokrývá celou sekci velení a řízení na taktické úrovni a tyto specializované sekce jsou hodné profesionálního partnera při modernizaci činnosti Armády České republiky. Prezentační, školicí a testovací centrum Asociace obranného průmyslu se nachází v ústředí OPTOKON.
Main Activities
FIBER OPTIC SOLUTIONS OPTOKON a.s., is a leading global designer and manufacturer of fiber optic network solutions specializing in the production of military tactical components for use in harsh environmental conditions. OPTOKON currently supplies the military forces of more than 20 countries with high-quality military tactical components using unique Expanded Beam technology. Series components include: - Expanded Beam and ferrule technology MIL-DTL-83526 optical connectors - Hybrid fiber and copper connectors - Tactical cable with optical fibers - Ruggedized media converters - Ruggedized field switches - Light ruggedized field switches/switchboards - LMCP series of light Mobile ruggedized computing platforms - Ruggedized IP phones - Cable drums for various cable lengths, storage and handling Ruggedized products also include Test equipment; LMSR - R63 ruggedized next-gen gigabit router; LMSW – E33 ruggedized gigabit ethernet layer 2 managed PoE switch; LMS 41H- 2U ruggedized fanless server; LMUPS uninterruptible power supply series; LMIPC – EM – 01 camera electronic mirror vision system. The OPTOKON JOSS-100 detection device is technology based on the analysis of signals in the optical cable that change the characteristics of the vibration in the area. One segment of this technology can detect noise and vibrations within 100 km. These ruggedized optical components were designed and implemented for use in NATO armed forces in response to the demand for an interconnect system that can successfully group terminations in a harsh environment. The components have successfully passed military testing and supplier approval for both NATO (Supplier code: 1583G) and non-NATO nations. These innovative devices are used for mobile command installation with field LANs to ensure data communications at remote observer stations, for LAN field installations in crisis situations, and for installation headquarters for expeditionary troops. The devices fully comply with STANAG 4290 requirements and all military standards for components used in harsh environmental conditions. In addition to proving unique and unassailable properties within European deployment, OPTOKON military tactical components have also demonstrated their full operational range in desert applications in the Kingdom of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Malaysia and Singapore. OPTOKON ruggedized fiber optic components can also be found fully deployed within heavy industry and petrochemical, mining and broadcasting optical networks. The OPTOKON Czech and Malaysian calibration laboratories offer accredited calibration services. OPTOKON is a major leader in the new professional section of the Defense Industry Association “C4/digitization of the battlefield”. The C4/digitization of the battlefield along with tactical systems covers the entire command and control section at a tactical level and these specialized sections are worthy of a professional partner in the modernization of the activities of the Army of the Czech Republic. The presentation, training, and testing center of the Defence Industry Association is located within OPTOKON headquarters.
Fax
+420 564 040 134
Ulice / Street
Červený Kříž 250
Město / City
Jihlava
PSC / ZIP
58602
13692283
DIČ / VAT
CZ13692283
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy, Vývoj výcvik a opravárenství