Zobrazit uživatelský profil

Home » Zobrazit uživatelský profil
Červený Kříž 250, Jihlava
Kontaktní osoba / osoby Contact persons
Ing. Jiří Štefl
Statuární ředitel / General Director
Logo
Email
OPTOKON.@OPTOKON.COM
Website
http://WWW.OPTOKON.COM
Zaměření
OPTICKÉ ŘEŠENÍ FIBER
OPTOKON a.s., přední světový designér a výrobce řešení optických sítí, se specializuje na výrobu reprodukčních vojenských taktických komponent pro použití v hashových podmínkách. OPTOKON v současné době dodává vojenským silám více než 20 zemí vysoce kvalitní vojenské taktické komponenty s využitím jedinečné technologie Expanded Beam. Součásti série jsou:
 - Optické konektory MIL-DTL-83526 s rozšiřujícími se svorkami a objímkami
 - konektory Hybrid Fiber & Copper
 - Taktický kabel s optickými vlákny
 - Odolnější konvektory
 - Rušivé polní přepínače
 - Polní přepínače / rozváděče odolné proti světlu
 - Kabelové bubny pro různé délky kabelů, skladování a manipulaci
Tyto robustní optické komponenty byly navrženy a implementovány pro použití v ozbrojených silách NATO v reakci na poptávku po propojovacím systému, který může úspěšně seskupovat terminace v drsném prostředí. Komponenty úspěšně absolvovaly vojenské testování a schválení dodavatele jak pro NATo (kód dodavatele: 1583G), tak pro státy, které nejsou členy NATO. Tato inovativní zařízení se používají pro instalaci mobilních příkazů s LAN sítěmi pro zajištění datové komunikace na stanicích vzdáleného serveru, pro instalaci v LAN síti v krizových situacích a pro montážní velitelství pro expediční jednotky. Přístroje plně vyhovují požadavkům normy STANAG 4290 a všem vojenským normám pro součásti používané v náročných podmínkách prostředí. Kromě toho, že jejich vojenské taktické komponenty, poskytuje OPTOKON své jedinečné a nepřekonatelné vlastnosti v rámci evropského nasazení, demonstrující jejich plný provozní rozsah i v pouštních aplikacích na Blízkém východě, na Dálném východě a v rámci vojenských aplikací a bezpečnostních systémů v Indii, Vietnamu a Japonsku. Robustní komponenty OPTOKONu z optických vláken lze nalézt plně rozvinuté v rámci těžkého průmyslu a petrochemických, minigandových optických sítí.
OPTOKON, a.s. je hlavním lídrem v nové profesionální části Asociace obranného průmyslu "C4 / digitalizace battelfieldů". C4 / digitalizace battalfieldu spolu s taktickými systémy pokrývá celou řídící sekci na taktické úrovni a tyto specializované sekce jsou hodnoceny jako profesionální partneři při modernizaci činnosti Armády České republiky. V OPTOKON, a.s. se nachází prezentační, výcvikové a zkušební centrum Asociace obranného průmyslu.

FIBER OPTIC SOLUTIONS
OPTOKON a.s., a leading global designer and manufacturer of fiber optic network solutions specializes in th eproduction of military tacticalcomponents for use in hash environmental conditions. OPTOKON currently supplies the military forces of more than 20 countries with high quality military tactical components using unique Expanded Beam technology. Series components include:
- Expanded Beam and ferrule technology MIL-DTL-83526 optical connectors
- Hybrid Fiber & Copper connectors
- Tactical cable with optical fibers
- Ruggedized media convertes
- Ruggedized field switches
- Light ruggedized field switches/switchboards
- Cable drums for various cable lenghts, storage and handling
These ruggedized optical components were designed and implemented for use in NATO armed forces in esponse to the demand for an interconnect system that can successfully group terminations in a harsh environment. The components have successfully passed military testing and supplier approval for both NATo (Supplier code: 1583G) and non NATO nations. These innovative devices are used for installation of mobile commands with field LANs to ensure data communications at remoteobserver stations, for LAN field installations in crisis situations and for installation headquarters for expediionary troops. The devices fully comply with STANAG 4290 requirements and all military standards for components used in harsh environmental conditions. In addition to providing their unique and unassaible properties within European deployment, OPTOKON military tactical components have also demostrated their full operational range in desert applications in the Middle East, in the Far East and within military applications and security systems in India, Vietnam and Japan. OPTOKON ruggedized fiber optic components can alsobe found fully deployed within heavy industry and petrochemical, minigand broadcasting optical networks.
OPTOKON, a.s. is a major leader in the new prefessional section of the Defence Industry Association "C4/digitization of the battelfield". The C4/digitization of the battelfield along with tactical systems coversthe entire command and control section at a tactical level and these specialized sections are worthy of a professional partner in the modernization of the activities of the Army of the Czech Republic. In OPTOKON, a.s. is located the presentation, training and testing centre of the Defence Industry Association.
Fax
+420 564 040 134
Ulice / Street
Červený Kříž 250
Město / City
Jihlava
PSC / ZIP
58602
13692283
DIČ / VAT
CZ13692283
Kategorie
Komunikační a radiolokační systémy, Vývoj výcvik a opravárenství